הדף מאובטח
 

הסכמים מול כלל פנסיה


להלן קישור לתקנון קרן הפנסיה המקיפה עתודות -מיטבית וכן ההסכמים שיכרתו אגב תהליך הרישום בין המעסיק לקרן הפנסיה.


לעיון בתקנון קרן הפנסיה - לחץ כאן


הבהרות להסכם "הסדר לרבים" עם החברה המנהלת

1. מועד חתימת ההסכם הוא מועד השלמת רישום המעסיק לראשונה באתר www.pensiahova.co.il  וקבלת אישור  על כך מסוכנות הביטוח.

2. פרטי המעסיק יהיו בהתאם למוזן לאתר www.pensiahova.co.il (להלן "האתר").
.

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
 
 הסכם לרבים פנסיה

שנערך ונחתם ביום ה ______ לחודש _______שנה_________ -

בין: _____________________ח.פ/ח.צ/ת.ז. _________________
כתובת ________________________________________
טלפון _______________ דוא"ל ______________________
מס.פקס __________ _____ -

(להלן: ""החברה" או "המעביד")
                                                                                      מצד אחד

לבין: כלל פנסיה וגמל בע"מ ח.פ. 624411215
כתובת : נירים 2, ת"א

  (להלן: "כלל פנסיה וגמל" או "החברה המנהלת")

                                                                                      מצד שני

 
והואיל: וכלל פנסיה וגמל מצהירה כי היא מנהלת ומפעילה את קרן הפנסיה מיטבית עתודות
- קרן פנסיה בהתאמה אישית (להלן: "הקרן המקיפה") ואת קרן הפנסיה מיטבית - עתודות כללית משלימה           (להלן: "הקרן המשלימה") (להלן וביחד: "קרנות הפנסיה") שהינן קרנות פנסיה לעובדים שכירים ולעצמאיים.

והואיל : והחברה מעוניינת כי העובדים המעוניינים בכך, יהיו עמיתים בקרנות הפנסיה
המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל.

והואיל : והצדדים הגיעו להסדר ביחס להצטרפות עובדי החברה לקרנות הפנסיה.

והואיל: וברצון הצדדים להעלות על הכתב את אשר הוסכם ביניהם.
 
הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
1. מבוא ופרשנות:
1.1
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ומצגי הצדדים הכלולים במבוא יחשבו כהתחייבויות עיקריות בהסכם. כותרות הסעיפים הובאו לנוחות המעיין בלבד ואין להסתמך עליהן למטרות פירוש ההסכם.
1.2
כלל פנסיה וגמל מצהירה כי הוראות הסכם זה עולות בקנה אחד עם תקנוני קרנות הפנסיה כפי שהם במועד חתימת ההסכם וכי תנהג בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ובכפוף לכל דין.
1.3
למונחים בהסכם תהיה המשמעות המפורטת להלן:
"דמי גמולים" שיעור תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה המקיפה, או לקרן חדשה כללית לפי העניין, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

"ההכנסה המבוטחת" השכר ורכיבי השכר שיבוטחו בקרן הפנסיה על פי תנאי ההעסקה החלים על העובדים כפי שיקבעו מעת לעת.

"ההסדר התחיקתי" פקודת מס הכנסה(נוסח משולב), תקנות מס הכנסה, חוק הפיקוח וכן כל החוקים, ההוראות, התקנות והצווים הממשלתיים, לרבות הנחיות הממונה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת והקובעים מידי פעם בפעם את התנאים אשר לפיהם עשויות קרנות פנסיה לפעול, להשקיע ולהלוות כספים, וכן ההסדר החל על משתתפים בקרנות פנסיה אלה. "חוק הפיקוח" חוק הפיקוח על נכסים פיננסיים - (קופות גמל)התשמ"ה 2005 צו ההרחבה בדבר פנסיית חובה במשק הישראלי.

"עובד" - כל עובד המועסק בחברה ואשר הצטרף לקרנות הפנסיה על פי הסכם זה.

"תקנון הקרן" - תקנון קרן הפנסיה המקיפה "מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית", ותקנון קרן הפנסיה
מיטבית עתודות כללית משלימה, אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת https://www.clalbit.co.il , כפי שישתנה מעת לעת.

"עמית" - עובד שבגינו משתלמים לקרן דמי גמולים - מהכנסת עבודתו כאמור בתקנות הקרן ובהסכם זה.

"תקנות מס הכנסה" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 1964.

"שכר ממוצע במשק" - השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], התשנ"א 1995, כפי שמפרסם - המוסד לביטוח לאומי מזמן לזמן.

"תקרת ההפקדה" - תקרת ההפקדה החודשית המותרת בפנסיה מקיפה כפי שתהא מעת לעת בהתאם לתקנות מס הכנסה.

1.4
בנוסף להגדרות כאמור לעיל, כל מונח שהוגדר תהא לו אף בהסכם זה אותה המשמעות אלא אם מהקשר הדברים מתחייב אחרת.

2. הצטרפות וזכויות
2.1  עובד יצורף לקרן הפנסיה, החל ממועד תחילת זכאותו במסגרת עבודתו אצל המעביד, אלא אם ביקש כי ייערך לו הסדר פנסיוני אחר, וההפקדות בגינו יבוצעו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון. ככל שהעובד לא בחר אחרת הוא יצורף לתוכנית ברירת המחדל כפי שהיא מופיעה בתקנון הקרן, כפי שיהא מעת לעת, בעת הצטרפותו, וכן, בהעדר בחירה אחרת, יצורף למסלול ההשקעה שהינו מסלול ברירת המחדל התקנוני.

2.2 עובדים אשר הועסקו אצל המעביד ביום כניסת הסכם זה לתוקף, אשר לא צורפו לתכנית מיום תחילת עבודתם אצל המעביד, יהיו רשאים להצטרף לכלל פנסיה וגמל במהלך תקופת עבודתם אצל המעביד.

2.3 מובהר כי העובד יהיה רשאי, להצטרף כעמית בקרן ולבטח בה את שכרו ובכפוף להסדר התחיקתי והוא יהיה אף רשאי, בכל עת, לשנות את ההיקף והמתכונת של ההסדר הפנסיוני שלו בכפוף להסדר התחיקתי.

2.4 הקרן תשלם קצבה ו/או תעניק כיסוי ביטוחי, לעמיתים בקרנות הפנסיה והכל בהתאם להוראות התקנון.

3. מועד תחילת הכיסוי הביטוחי
בכפוף לתקנון הקרן, הכיסוי הביטוחי בגין עובד חדש בקרן יחל במועד בו התקיים לראשונה אחד מן האירועים הבאים:
1) התקבלו בקרן פרטיו האישיים של עובד המעסיק (שם, תעודת זהות, מינו ושכר מבוטח) שהחל בעבודתו בפועל, והכל בכפוף לכך שדמי הגמולים עבור העובד יועברו לקרן תוך 90 יום ממועד קבלת פרטיו בקרן.
2) התקבלו בעבורם דמי גמולים חודשיים.
3) התקבלה בקרן הודעה בכתב של המעסיק בדבר תשלום דמי הגמולים בגינו ובלבד שדמי הגמולים עבורו יועברו לקרן תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה בקרן.
והכל בלבד שלא משולמים בגינו דמי גמולים עבור ההכנסה המבוטחת לקרן אחרת, ושאינם מכוסים בביטוח פנסיוני ממקום עבודתם הקודם ובכפוף להוראות התקנון.

מובהר כי כלל פנסיה וגמל רשאית באישור הגורמים המוסמכים לקבוע כי הכיסוי הביטוחי לא יחול על מחלות או מומים שלקה בהם לפני מועד הצטרפותו לקרן, בהתאם להוראות תקנון הקרן.

4. ההסדר הפנסיוני פנסיה מקיפה: 
4.1
בגינו של כל עמית בקרן ישולמו לקרן , ממועד החברות בה, מדי חודש בחודש עד ה -14 לחודש (עבור החודש החולף) ובכפוף להוראות הדין, דמי גמולים בשיעור - %_________ מההכנסה המבוטחת לפי החלוקה שלהלן:

 4.1.1  %_____ לתגמולים, מתוכם % _____ ע"ח החברה ו % ________  ע"ח העובד.

4.1.2 ____ % לפיצויי פיטורים ע"ח החברה.

4.1.3 לחלופין, במקרה של הפקדות בהתאם לאמור בהסכם בדבר פנסיית חובה במשק הישראלי, שיעורי ההפרשה יעודכנו בהתאם לקבוע בצו הרחבה בדבר פנסיית חובה.

5. תוכנית ברירת המחדל:
5.1  לא הודיע העובד אחרת, יצרף המעביד את העובד לקרן הפנסיה במסלול ברירת המחדל, המקנה כיסוי לנכות ולשארים, כפי שנקבע בתקנון הקרן.

5.2 מסלול ההשקעה הכספים שיופקדו למרכיב החיסכון יושקעו במסלול השקעה ברירת המחדל כהגדרתו בתקנון הקרן.

5.3 למען הסר ספק מובהר כי זכויות העובד יקבעו בהתאם לתקנון הקרן ולהסדר התחיקתי. למען הסר ספק ככל שקיימת סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות תקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי ולאחריהן הוראות תקנון הקרן.

6. הצהרות המעביד והתחייבויותיו:
המעביד מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

6.1 כי הוא עומד בתנאי סעיף 20 )ב( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל), התשס"ה 2005 לעניין היחסים בינו לבין עובדיו וכי ברירת המחדל שנבחרה היא מחדל להפקדת ההפקדות של עובדי המעביד.

6.2 כי הוא יתן לעובדיו את ההזדמנות לבחור בכל קופת גמל אחרת בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל), התשס"ה וכי צירופם של העובדים לתוכנית יעשה לאחר שניתנה לעובדים ההזדמנות לבחור בקופת הגמל כקבוע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל), התשס"ה.

6.3 כי יעביר את ההפקדות עבור עובדיו, מדי חודש בחודשו, בסכומים ובמועדים כמתחייב מהוראות חוק הגנת השכר, התשי"א 1951 והתקנות שהותקנו מכוח החוק - האמור ובהתאם להוראות התקנות, והוא מתחייב לעדכנם בהתאם לקבוע בהסדר התחיקתי. ידוע למעביד כי בגין כל פיגור בהעברת הכספים, יהיה עליו לשלם הפרשי הצמדה וריבית, כמתחייב על פי דין.
ככל שהמעביד ישלם דמי גמולים לראשונה, רטרואקטיבית, הפקדתם תעשה בשל אותה שנת מס שבה היא מתבצעת בלבד ומהמועד בו הופקדו.
6.4
כי יעביר את הרשימות, כמפורט בסעיף 6.7 במועדם ובאופן מלא ומפורט כנדרש. וכי ידווח לחברה על הפסקת עבודת העובד, בסמוך למועד הפסקת עבודתו, ויחתום על כל המסמכים הנדרשים.

6.5 כל עמית שיסיים את עבודתו יהיה זכאי למלוא הסכומים שנצברו הן ברכיב הפיצויים והן ברכיב התגמולים. ואולם האמור לא יחול לגבי עמית שסיום עבודתו אצל המעסיק יהיה בנסיבות בהן לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורין, צו הרחבה פנסיית חובה, הסכמים קיבוציים החלים ו/או שיחולו על העובדים וכן להסכמים אחרים בין העובד למעביד ובמקרה זה יהיה העמית זכאי לחלק התגמולים בלבד ואילו חלק הפיצויים יוחזר למעסיק בניכוי מס כחוק. מובהר כי חלק הפיצויים לא יוחזר למעסיק אלא לאחר שניתנה לעובד הודעה מוקדמת.
במקרה של התנגדות העובד, תפעל כלל פנסיה וגמל בהתאם לצו מחייב או בהסכמת העובד והמעביד.

6.6 המעביד מצהיר כי ידוע לו שכלל פנסיה וגמל אינה אחראית לבדיקת קיומם של דינים ו/או הסכמים מכל מין ומכל סוג שהוא החלים על המעביד ועל עובדיו, ושמכוחם העובד זכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, והיא תפעל אך ורק בהתאם לרשימות ולתשלומים שיועברו לה מהמעביד בכפוף להסדר התחיקתי, לתנאים הכלליים ולהסכם זה.

6.7 יובהר כי באחריות המעביד להעביר לקרן רשימות עובדים ובהן שיעורי ההפרשות של כל עובד וכן פרטים מזהים הכוללים שם, ת.ז, מגדר, גיל, מועד תחילת תשלום דמי גמולים לקרן ושכר מבוטח. הקרן תדאג לפיצול הכספים ובהתאם לקובץ במדיה מגנטית אשר יועבר לקרן מידי החברה בכל חודש בחודשו.

6.8 עובד החברה המבוטח בקופת גמל אחרת והמבקש להצטרף כעמית לקרן ולהעביר את הצבירה, יחתום על בקשת הצטרפות לקרן ועל הוראה להעברת כספים לקרן, על פי הנוסח שיהיה בקרן מעת לעת.

7. מנהל ההסדר

המעביד ממנה את דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ כמנהל ההסדר מטעמו אשר יהיה זכאי לקבל את מלוא המידע הנחוץ לו לשם מילוי תפקידו בהתאם לשיקול דעתה של כלל פנסיה וגמל. מובהר כי כלל פנסיה וגמל תהיה רשאית לסרב לכל בקשה להעברת מידע שיש בה כדי לפגוע בפרטיות העמית.

8. כללי ותחולה
8.1
תקופת הסכם זה תחל ביום חתימת ההסכם ותהא לתקופה בלתי קצובה, כל אחד מהצדדים יהא זכאי להביא הסכם זה לסיומו, בכל עת, בהודעה בכתב שימסור לצד השני 90 יום מראש.
8.2
המעביד מצהיר בזה כי הובא לידיעתו והוא מסכים לכך שהפרטים שנמסרו ו/או ימסרו לכלל פנסיה וגמל וכל מידע נוסף הנוגע לעובד ו/או למעביד שיגיע לידיעתה של כלל פנסיה וגמל, יוחזק במאגרי המידע של כלל פנסיה וגמל בהם היא נוהגת לרכז נתונים בדבר לקוחותיה וכי פרטים אלה עשויים להימסר לצדדים שלישים לצורך מתן שירותים, ניהול נכסי העמיתים, לצורך הפעילות השוטפת ולצורך עמידה בהתחייבויות כלל פנסיה וגמל וכן עשויים להימסר למאגרי מידע נוספים של חברות שבשליטת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וכן לצורך קיום חובותיה של כלל פנסיה וגמל על פי דין, והכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.

8.3 הוראות הסכם זה כפופות להוראות התקנון ולהוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה והוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון יגברו הוראות התקנון ככל שהן עולות בקנה אחד עם ההסדר התחיקתי. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון להוראות ההסדר התחיקתי, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי.

8.4 לא יהיה כל תוקף להוראות ו/או לשינויים בהסכם זה אלא אם כן יערכו בכתב בלבד ויחתמו על ידי כל הצדדים.

8.5 המעביד מצהיר כי החותמים מטה מוסמכים לחתום בשמו וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
 
ולראיה באו הצדדים על החתום :
_________________                             ___________________
כלל פנסיה וגמל בע"מ                                     חותמת וחתימת מעביד


הצהרת מעביד
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי כי אני עומד בתנאי סעיף 20(ב) הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל), התשס"ה 2002 לעניין היחסים ביני לבין עובדי וכי המוצר הפנסיוני עתודות מיטבית קרן פנסיה  קרן פנסיה בהתאמה אישית המיועד למטרה של קופת גמל לצורך הפקדת תשלומי ותשלומי עובדיי הנו המוצר הפנסיוני שנקבע בדין או בהסכם, או מכוחם אשר נבחר כברירת מחדל להפקדות התשלומים כאמור.
כמו כן, הנני מצהיר ומאשר כי צירופם של העובדים למוצר הפנסיוני נערך / יערך לאחר שניתנה לעובדיי ההזדמנות לבחור בקופת הגמל כקבוע בחוק הפיקוח קופות גמל ו/או בכפוף לכל הסדר תחיקתי.
הנני מצהיר ומאשר כי עובדי החברה המבוטחים בקופת גמל אחרת, לא יצורפו כעמיתים בקרן בהתאם להוראות הסכם זה וכי יהיה על עובדים אלה לעבור הליך של יעוץ פנסיוני או שווק פנסיוני.
 
__________________            ________________                         _______________
שם המעביד+ח.פ.\ח.פ\ת.ז                      תאריך                                                              חתימה


============================================================================
 
הבהרות לכתב שיפוי

1. מועד החתימה ופרטי המעסיק (סעיף הואיל ראשון) יושלמו בהתאם למוזן לאתר www.pensiahova.co.il (להלן -"האתר").
2. דיווח באתר על הפסקת העסקה (לעניין זה - לרבות חל"ת) לתקופה ייחשב כדיווח לקרן הפנסיה על הפסקת העסקה.


==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==  ==
לכבוד
כלל חברה לביטוח בע"מ ו\או
כלל פנסיה וגמל בע"מ (מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ)

א.ג.נ.,
הנדון: כתב שיפוי - נספח להסכם מיום ____________________

הואיל וביום _________________ נחתם בין __________________________ [שם מלא של המעסיק] (להלן: "המעסיק") לבין כלל פנסיה וגמל בע"מ (מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ) ו\או כלל ביטוח בע"מ (להלן: "מיטבית" או "כלל" על פי העניין) הסכם להסדרת ביצוע הפרשות פנסיוניות עבור עובדי המעסיק (להלן: "ההסכם")

הואיל ועובדי המעסיק או כל חלק מהם, עליהם חל ההסכם, אינם מועסקים על ידי המעסיק ברציפות ובאופן קבוע במשך כל חודשי שנה קלנדרית (להלן: "העובדים").

והואיל והמעסיק מצהיר, כי במהלך החודשים בהם העובדים אינם מועסקים על ידו הם אינם זכאים לקבל ממנו כל שכר עבודה ו/או הפרשות פנסיוניות

והואיל ובגין החודשים בהם העובדים אינם מועסקים על ידי המעסיק הוא אינו מפריש עבורם הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה המנוהלת על ידי מיטבית (להלן: "קרן הפנסיה")/לפוליסת ביטוח המנהלים המנוהל על ידי כלל (להלן: "הפוליסה")*

לפיכך, הננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

1. אנו מתחייבים להעביר למיטבית/לכלל* ברציפות ובאופן שוטף מדי חודש קלנדרי (עד ליום 15 לכל חודש קלנדרי בגין החודש הקלנדרי הקודם) דיווח של רשימות גביה חודשיות למיטבית ו\או כלל מעודכנות ביחס לכל העובדים המועסקים הזכאים להפקדת ההפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה ו\או לפוליסה בגין החודש הקלנדרי הקודם (להלן: "רשימות הגביה").

2. אנו מתחייבים להעביר למיטבית/לכלל* הודעה על כל מקרה של סיום עבודה של עובד אצלנו, לרבות טופס 161 וכל מסמך אחר הנדרש על פי כל דין ונהלי מיטבית/כלל במקרה של סיום עבודה, וזאת בסמוך ככל הניתן למועד סיום עבודתו של העובד.

3. אנו מתחייבים לשפות ולפצות את מיטבית ו\או כלל על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה ו/או נגד מי מטעמה על ידי עובד המעסיק בעבר ו/או בהווה, המבוטח או שהיה מבוטח בביטוח מנהלים בכלל ו\או שהינו עמית או שהיה עמית בקרן הפנסיה המנוהלת על ידי מיטבית (להלן: "מבוטח" או "עמית", לפי העניין), ו/או על ידי מי מטעמו של אותו מבוטח ו\או עמית ו/או על ידי שאיריו ו/או על ידי הזכאים לקבל כספים ו/או קצבה בגין חברותו של העמית בקרן הפנסיה ו/או מכח הפוליסה, לתשלום הקצבה ו/או תשלום כלשהו הנובע מתקופת אי העברת ההפרשות הפנסיוניות לקרן הפנסיה ו\או לפוליסה ואי הכללתו ברשימות הגביה בהתאם להתחייבויותינו.

4. בהתאם לכך הרינו מתחייבים לשלם למיטבית ו\או כלל מיד עם דרישתה הראשונה כל סכום שהיא תידרש לשלם כאמור בסעיף 3 לעיל בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 ו/או בצירוף פיצויי הלנת שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 ובצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שתישא בהם, וכל זאת מבלי להטיל עליה חובה להוכיח או לנמק את דרישתה ומבלי שתהיה חייבת לנקוט באמצעים משפטיים ו/או אחרים כנגד העובד המבוטח ו\או העמית או נגד אדם אחר כלשהו, ומבלי שתהיה חייבת לשלם תחילה סכומים כלשהם עפ"י דרישה או תביעה כאמור.

5. אנו מוותרים בזה באופן מוחלט על כל טענה, זכות או ברירה המוקנית לנו על פי כל דין העשויה לפטור אותנו מחובתנו על פי כתב שיפוי זה.

6. כל הצהרותינו והתחייבויותינו בנספח זה הינן בלתי חוזרות היות וזכויות העובדים המבוטחים/העמיתים תלויות בהן.


ולראיה באנו על החתום:

_____                    _______________                                  ______________________
 תאריך                           שם המעסיק                                       חתימה וחותמת של המעסיק


רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS