הדף מאובטח
 

מדיניות שמירה על הפרטיות

האמור להלן נועד לסייע למשתמש או למבקר באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של המידע והגנת הפרטיות של האתר וזאת תוך הכרה בכך ששמירה על פרטיות המידע האישי שבידי הסוכנות, אבטחתו ושמירה על הסודיות ועל התכנים שהועברו לאתר מהווים גורם חשוב בקשר שבין המשתמש לבין האתר.

כחלק משגרת הפעילות באתר אוסף האתר מידע על פעילותך. מדיניות השמירה על הפרטיות שתובא להלן מפרטת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש העתידי האפשרי במידע זה. על ידי הסכמתך לתקנון האתר, הנך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי לגביך, באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות. מדיניות זו כלולה וכפופה לתקנון האתר.

1. איסוף מידע והשימוש בו

האתר אוסף מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר במטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהוא מעניק. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על ידי האתר:

1.1 מידע כללי על המבקרים באתר.

1.2 מידע המכיל פרטים על מעסיקים ועובדים

2. מידע כללי

הסוכנות אוספת מידע כללי אודות המבקרים באתר, כגון מספר המבקרים באתר, העמודים בהם מבקרים, משך הביקור באתר, השירותים בהם הובעה התעניינות וכד'. מידע זה נאסף באופן אנונימי ועל בסיס מצטבר כך שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

3. מידע אישי

3.1 מעסיקים ועובדים פרטים לרבות פרטים אישיים (לרבות פרטים כלכליים), וכן את פרטי ההתקשרות מעמם ובכלל זה, אמצעי תשלום ודוא"ל תקין. יובהר, כי אין חובה על פי דין למסור פרטים לאתר אך מסירת הפרטים מהווה תנאי למתן השירותים.

3.2 הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי המעסיקים (לרבות מידע שנמסר בקשר עם עובדים כגון מספר עובדים, גובה השכר וכד') ופרטי יצירת קשר ולעשות בהם שימוש לצורך מתן השירותים ובקשר עמם ו/או בהצעות בתחומים נוספים בתחומי הביטוח והפיננסים על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או דיוור ישיר ו/או מתן שירותי דיוור ישיר לאחרים. במסגרת השימוש במידע הסוכנות תהא רשאית לבצע טיוב נתונים (לרבות לצרכי שיפור האתר ו/או השירותים ו/או שירותים אחרים ו/או פילוח ו/או צרכים סטטיסטיים) לרבות באמצעות הצלבת מידע עם מאגרי מידע נוספים.

3.3 הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי העובדים לצורך מתן השירותים בלבד.

3.4 יובהר, כי מבלי לגרוע מזכותה של הסוכנות להעניק שירותי דיוור ישיר באמצעות משלוח פרסומים של מפרסמים שונים, הסוכנות לא תמסור לצד שלישי (למעט נותן שירותים לסוכנות) מידע בעניין המעסיקים ו/או העובדים, ובכל מקרה לא יימסר לכל צד שלישי כל מידע בעניין אמצעי התשלום, וזאת למעט לחברות סליקה לצורך ביצוע סליקת התשלומים בכרטיסי האשראי בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהעברת מאגר המידע ו/או חלקו על כל שימושיו במקרה של העברת פעילות האתר לסוכנות ביטוח אחרת או לגוף מוסדי כהגדרתו בחוק העיסוק הפנסיוני.

4. כללי

4.1 אנו שומרים על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מהמשתמשים ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את השיטות שלנו לאיסוף ולמסירת מידע, שאף הן עשויות להשתנות מפעם לפעם. עדכונים יקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.

4.2 לכל פניה בעניין בסיס הנתונים כאמור יש לפנות בדוא"ל info@pensiahova.co.il. יצויין, כי הינך רשאי לבקש כי פרטיך לא ישמשו למשלוח הצעות ו/או לדיוור ישיר. יובהר, כי בכל מקרה לא יימחק תיעוד פעילותך באתר, בכפוף לכל דין.

5. "cookies"

האתר עושה שימוש ב- "cookies" ("עוגיות") לצורך ייעול פעילותו. "cookies" הן קבצי טקסט, הנוצרים על ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה מהאתר. חלק מה"cookies" פוקעות עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של מחשב המשתמש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש באמצעות "cookies" בתוכנה "שיווק מחדש" עם "Google Analytics - Event Tracking Guide", אשר מאפשרת לאתר לעקוב אחר מגמת השימוש בשירותי האתר ו"לקרוא" למשתמש לחזור לאתר ולהרשם לקבלת שירותי האתר.
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS