הדף מאובטח
 

שאלות ותשובות

מה קובע החוק?

בינואר 2008 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה המחייב ביצוע תוכנית פנסיה חובה לעובדים.
החובה החוקית היא של כל המעסיקים ולגבי כל העובדים, כפי שמפורט בצו, וזאת באמצעות הפקדות כספים לקרן פנסיה. כלומר ביטוח פנסיוני לעובדים.
 

מה הסיכון למעסיק שלא מקיים הסדר פנסיה לעובדיו?

מעסיק שאינו מבטח את עובדיו פועל בניגוד לחוק פנסיה חובה, המקנה ביטוח פנסיוני לעובדים,
וחושף את עצמו לתביעה כספית שיכולה להגיע לסכומים גבוהים מאד, מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך ולקבלת קנסות אכיפה מנהלית של משרד התמ"ת בגובה עשרות אלפי שקלים.
עובד או שאריו זכאים לתבוע את המעסיק במקרים של נכות או מוות(כתוצאה מתאונה או ממחלה), שאירעו במסגרת העבודה או מחוץ למסגרת העבודה, גם אם קרו בחו"ל.

בבואנו להעריך מה יכול להיות סכום התביעה, ניקח בחשבון את התשלומים להם היה זכאי לקבל העובד מקרן הפנסיה, בהתאם לתקנון שלה, עם קרות אחד מהמקרים הללו (נכות, מוות).
המחשבון הייעודי והיחודי שהקמנו באתר מאפשר ביצוע חישוב מיידי וקל של החשיפה לתביעה במקרה כזה, לביצוע חישוב בהתאם לנתוני העובד\ת שלך ניתן להשתמש במחשבון היעודי שבנינו לצורך כך ושניתן להפעילו מדף הבית שלנו, למעבר לדף הבית לחץ כאן  

חשוב להדגיש כי בכל מקרה, בתום עבודתו (לאחר שלעובד כבר מפסיק להיות "לא נעים" לדרוש את זכויותיו.. ואנו מכירים מקרים רבים בהם רק בסוף תקופת ההעסקה "נזכר" פתאום העובד שהוא זכאי להפרשה לקרן...), העובד יהיה זכאי לתבוע את תשלומי הפרמיות שהיו צריכות להיות משולמים עבורו. כך, מעסיק שלא ביטח את עצמו על ידי צרוף עובדיו לתוכנית פנסיה חובה, גם חושף את עצמו לסיכון רב לכל אורך תקופת ההעסקה וגם עלול להידרש בסופו של דבר לשלם את הפרמיות.
 

האם גם עובד שאינו מקבל תלוש שכר "מסודר" זכאי לפנסיה חובה?
כן, אי הנפקת תלוש שכר "מסודר" לעובד אינה פוטרת את המעסיק מלהפריש עבורו לפנסיה, הנפקת תלוש שכר מהווה רק מבחן אחד מיני רבים המגדירים יחסי עובד ומעסיק המחייבים בהפרשה לפנסיה.
בכל מקרה, על פי חוק האחריות בהוצאת תלוש שכר "מסודר" חלה על המעסיק (גם אם העובד הוא זה שביקש לא להנפיק לו תלוש "מסודר").
אי לכך, אי הנפקת תלושי שכר אינה מזכה את המעסיק בפטור מהפקדות לפנסיה בגין העובד.
האם גם עובד המגיע לעבודה רק לשעות ספורות פעם בחודש זכאי לפנסיה?
כן, היקף המשרה אינו המבחן הקובע  את קיומם של יחסי עובד מעסיק בין הצדדים ואת הזכאות לפנסיה.
עם זאת, ככל שהיקף המשרה קטן יותר השכר נמוך יותר וסכום התשלום, שהוא ביחס ישר לשכר, יהיה נמוך יותר.
האם ועד בית המעסיק עובדי ניקיון ותחזוקה נחשב כמעסיק?
כן, ועד הבית, כמו יישות משפטית, נחשב כמעסיק של העובד בכפוף למבחנים שנקבעו בדין לקיומם של יחסי עובד ומעסיק.
אמנם האחריות לעריכת הפנסיה וכן לפיצוי במקרה של אי עריכת הפנסיה חלה על כל דיירי ובעלי הדירות בבניין, ואולם, נציגי הועד הם החשופים ביותר לתביעות משתי סיבות: ראשית, במקרה תביעה סביר שהעובד או שאריו יתקשו באיתור כל בעלי הדירות ויגישו את התביעה כנגד נציגי הועד (שיוכלו בהמשך, אגב מאמצים לא מבוטלים, להוסיף גם את בעלי הדירות האחרים לתביעה).
שנית, בעלי דירות ודיירים שיתבעו על ידי העובד עשויים לתבוע את נציגי הועד על כך שברשלנותם (שבאי עריכת הפנסיה) חשפו את כל דיירי הבניין לתביעת העובד.
האם תשלום לביטוח לאומי לא מכסה אותי?
 לא!
צו ההרחבה קובע כי כל מעסיק מחוייב לפתוח לעובדו קרן פנסיה בנוסף לתשלום לביטוח לאומי, בדיוק כמו כל עובד אחר במשק.
יש הרבה אירועים שלא מכוסים בביטוח לאומי ואשר פנסיה חובה מכסה, לדוגמא, מחלה של עובד מחוץ לשעות העבודה. מעסיק שלא יערוך פנסיה לעובד יאלץ לפצות את העובד בעצמו.
האם ביטוח חבות מעבידים וצד ג' לא מכסים אותי?
 לא!
ביטוח חבות מעבידים וצד ג' מכסים רק תאונות הנגרמות לעובד במהלך עבודתו ועקב התרשלות של המעסיק, ואילו קרן הפנסיה תשלם קצבאות נכות ושארים גם במקרי נכות או מוות כתוצאה מתאונות שנגרמו מחוץ לשעות העבודה ובכל מקום (בעולם) אשר למעסיק אין כל קשר לגרימתן. בנוסף, קרן הפנסיה מכסה גם מחלות, אפילו כאלו שכלל אינן קשורות למקצוע של העובד.
כפועל יוצא מכך, עובד שבוטח בקרן פנסיה כחוק, ואשר נפגע מתאונה או מחלה שאינה קשורה לעבודה, יהיה זכאי לפיצוי מקרן הפנסיה.
עובד שנפגע מבלי שנערכה לו פנסיה יהיה זכאי לתבוע ממעסיקו, שהתרשל בכך שלא ערך לו את קרן הפנסיה, את כל התשלומים להם היה זכאי מקרן הפנסיה לו נערכה כחוק.
העובד שאני מעסיק מוותר על ביטוח פנסיוני. האם זה משחרר אותי מהחובה?

בשום אופן לא! לכל עובד או שאריו קיימת הזכות לתבוע את מעסיקו במקרה אסון. זכות זו עומדת לו גם במקרה בו הצהיר מראש שאינו מעוניין בביטוח גם אם עשה כן בכתב ואף חתם על כך!
לכך נוסיף שבתום תקופת העבודה, העובד שלך יהיה זכאי לתבוע את כל הכספים שלא שולמו עבורו במהלך כל תקופת העסקה (רטרואקטיבית) - זאת מעבר לפיצויי פיטורים לעובד וכו'.
העוזרת שלנו חוששת שפתיחת הקרן תדווח לרשויות המס ולכן אינה מעוניינת בפתיחת הקופה
 
כפי שציינו לעיל, אי עריכת הביטוח היא בעיה שלך, המעסיק, והעובדה שהעובדת וויתרה על זכותה או אינה משלמת מיסים כחוק לא תמנע ממנה או משאיריה מלתבוע אותך במקרה ביטוח (נכות או מוות).
יתרה מכך, תשלום המס בגין שכיר, ומנקה נחשבת כשכירה, היא חובה המוטלת על פי חוק על המעסיק כך שהעובדה שלא משולם בגין שכרה מס כחוק אף אינה "בעיה" שלה אלא שלך המעסיק והדבר לא יכול לשמש לך הגנה, אולי אף להיפך...
שנית, לאור החלת "מס הכנסה שלילי" סביר בהחלט שאפילו יותר משתלם לעוזרת להסדיר את רישומה בשלטונות המס מאחר והיא עשויה להיות זכאית להחזר מס.

מי זכאי לפנסיה חובה?

כל עובד מגיל 21 וכל עובדת מגיל 20 זכאים על-פי החוק להפקדות לקרן פנסיה מהמעסיק (ביטוח פנסיוני לעובדים).
במידה והעובד הגיע כבר לגיל פרישה, והוא מקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה (לא מביטוח לאומי), מעסיקו לא מחוייב, ואף פטור, מהפקדות לקרן פנסיה.

האם ניתן לערוך פנסיה לעובדים זרים ולבעלי תעודות זהות שאינן "כחולות"?

קרן הפנסיה מיטב דש, מולה אנו פועלים מאפשרת עריכת פנסיה גם לעובדים זרים.

שאר קרנות הפנסיה, כדוגמת כלל פנסיה מולה פעלנו בעבר אשר מאפשרת פתיחת קופות לבעלי תעודות זהות כחולות בלבד.

מתי מתחילה הזכאות לביטוח הפנסיוני?
לאחר צבירת ותק של 6 חודשי עבודה, יהיו זכאים העובדים להיות מצורפים לקרן פנסיה.
במידה ולעובד יש כבר קרן פנסיה פעילה, ממעסיק אחר, יוכל העובד לדרוש שהמעסיק יסדיר לו קרן פנסיה החל מיומו הראשון בעבודה.
יש להדגיש, כי במקרה כזה ביצוע ההפקדות יעשה בפועל לאחר 3 חודשי עבודה של העובד אצל מעסיקו החדש, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, לכל התקופה שמתחילת העסקתו (רטרואקטיבית).

מה לגבי התשלומים בתקופה שמתחילת ההעסקה של העובדת ועד ליום בו פתחתי את הקופה?
 
לצערנו אין באפשרותנו לקלוט לקופה כספים רטרואקטיביים מאחר ולא הקנינו ואין באפשרות קרן הפנסיה להקנות לעובד כיסוי ביטוחי (לנכות או מוות) בגין תקופת העבר ובנוסף מאחר ומערכת המס של קופות הגמל לא יודעת להעניק אישורי מס בגין שנים קודמות.
השלמת החוב יכולה להיעשות ישירות בין המעסיק לעובד ובכך לפצות את העובד בגין צבירת הכספים הנמוכה יותר שתהיה לו בקרן הפנסיה ומבלי לגבות ממנו תשלום שלא לצורך על כיסוי ביטוחי ממנו הוא לא נהנה בפועל.
כחלק מהשרות שלנו, אנו נשמח לחשב למעסיק מהו החוב שלו כלפי עובדו ולסייע באופן הסדרת התשלום. לצורך כך, אנא השאירו פרטי קשר כאן, לאחר שנרשמתם באתר.
יש לזכור כי החשיבות הרבה ביותר היא הסדרת ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה בהווה, מה שימנע חשיפה מעתה והלאה.

מה הן ההפקדות החודשיות לתוכנית פנסיה חובה לעובדים?

החוק קובע כי ההפקדות לקרן הפנסיה יחושבו כאחוז מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין (לא כולל "נסיעות") ויוגדלו בהדרגה עד 2014 באופן הבא:

  • מה-1.1.2012 יופקדו 12.5% מהשכר, 8.34% על חשבון המעסיק (כחצי מסכום זה, 4.18% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 4.16% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-4.16% על חשבון העובד (שליש מסך ההפקדות הן על חשבון העובד).
  • מה-1.1.2013 יופקדו 15% מהשכר, 10% על חשבון המעסיק (חצי מסכום זה, 5% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 5%  מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין")  ו-5% על חשבון העובד (שליש מסך ההפקדות הן על חשבון העובד).
  • מה-1.1.2014 יופקדו 17.5% מהשכר, 12% על חשבון המעסיק (חצי מסכום זה, 6% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" וחצי, 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין")  ו-5.5% על חשבון העובד.
  • מה-1.7.2016 יופקדו 18.0% מהשכר, 12.25% על חשבון המעסיק (6.25% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" ו- 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-5.75% על חשבון העובד.
  • מה-1.1.2017 יופקדו 18.5% מהשכר, 12.5% על חשבון המעסיק (6.5% מהשכר בגין "תגמולי מעסיק" ו- 6% מהשכר, על חשבון "פיצויי פיטורין") ו-6.0% על חשבון העובד.
שכר העובד הוא שעתי (או יומי) ומשתנה מחודש לחודש, לפי מה עלי לקבוע את השכר המבוטח?
 
מאחר ועובדי משק הבית עובדים על פי שכר שעתי, שכרם משתנה מחודש לחודשו.
המערכת של "המרכז לביטוח פנסיה חובה" מאפשרת לכל מעסיק לעדכן את שכר העובד מידי חודש שלו בלחיצת כפתור.
חשוב לציין כי במידה ויש צורך לעדכן את השכר, יש לבצע עדכון זה עד ה 5 לכל חודש, במידה ולא חל שינוי בשכר לעומת המידע השמור אצלנו במערכת אין צורך לבצע כל עדכון והגביה תבוצע באופן אוטומטי.
על מנת שכל מעסיק יזכור לעדכן את שכר עובדו, בנינו מערכת שמתזכרת באופן אוטומטי את המעסיק באמצעות דואר אלקטרוני, מידי 1 לחודש, כי הוא מבטח באמצעותנו את עובדו וכן מזכירה למעסיק את שכר העובד (כפי שהוא רשום אצלנו).
באופן זה, אנו מונעים תשלום גבוה/נמוך מידיי מתאימים את הגבייה לשכר המדוייק בפועל, ובכך מונעים תביעות עתידיות מהעובד או משאריו במקרה שהשכר בפועל עלה לעומת השכר בעת הרישום למערכת.
נציין עוד כי באפשרות המערכת לקבל עדכון גם לגבי חודש בו היה העובד בחופשה ללא תשלום ולכן אין צורך לבצע גביה בכלל.

מה יקרה אם אדווח רק על חלק מהשכר של העובד שמועסק על ידי?
לידיעתך, הדיווח באתר על שכרם המלא של העובדים חודש בחודשו, יגן עליך מפני תביעה אפשרית מצידם או מצד שאריהם במקרה אסון. בהתאמה, דיווח רק על חלק מהשכר יקנה לך הגנה חלקית בלבד במקרה אסון!
מפני שכך המלצתנו היא שביטוח פנסיוני לעובדים יחול על כל השכר.

הסיבה לכך היא שקיים מתאם ישיר בין גובה השכר המדווח (והמבוטח) לבין הכיסוי הביטוחי שלך ולצבירת הזכויות של העובדים (המבוטחים בביטוח פנסיוני לעובדים).
מה כוללות ההפקדות החודשיות?
כל הפקדה כוללת את חלקו של המעסיק ואת חלקו של העובד:
  • כ-2/3 שהם חלקו של המעסיק מופנים בחלקים שווים לחיסכון הפנסיוני (תגמולים) ולמרכיב הפיצויים.
  • כ-1/3 שהוא חלקו של העובד מופנה לטובת החיסכון הפנסיוני (תגמולים).
יודגש כי כ-50% מכל הפקדת המעסיק מיועדים לתשלום פיצויים עתידיים במקרה של פיטורי העובד (פיצויי פיטורין). על כן מבחינת המעסיק מחצית מההפקדה החודשית אינה מהווה הוצאה נוספת, אלא חיסכון המיועד להקטין את גובה התשלום שישולם לעובד על פי החוק במקרה של פיטורין.
איך מבוצע תשלום החלק של העובד לקופה וכיצד באפשרותי לגבות אותו ממנו?
 כל מעסיק מחוייב להפקיד כל חודש את מלוא הסכום , שיכלול גם את חלקו של העובד וגם את חלקו של המעסיק.
החוק מתיר למעסיק לקזז כל חודש משכר העובד את החלק אותו הוא (העובד) היה צריך להפקיד לקופה.
יש לציין כי אין אפשרות להפקיד לקופה רק את חלקו של המעסיק (ללא חלקו של העובד).
לדוגמא:
נניח , לצורך הדוגמא, שהעובד מרוויח 1,000 ש"ח בחודש.
סך התשלום לקרן הפנסיה (בשנת 2012) הוא 125 ש"ח (12.5%).
חלקו של העובד מתוך התשלום הוא שליש, כלומר , 41 ש"ח.
אי לכך, המעסיק צריך לשלם לעובד באותו החודש 959 ש"ח בלבד ולא 1,000 ₪ (ההנחה שבבסיס הדוגמא שלעיל היא שהשכר משולם לעובד כפי שהוא בברוטו, ללא ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, במידה ומתבצעים ניכויים אלו הרי שהסכום נטו ששולם לעובד טרם ההפרשה לפנסיה יהיה קטן מ-1,000 ₪ והוא יקטן עוד בהתאם להיקף השתתפותו של העובד בתשלום לפנסיה כמפורט להלן), זאת מאחר ובנוסף לשכר שישלם המעסיק לעובד ישלם המעסיק בגין אותו חודש 125 ש"ח נוספים לקרן הפנסיה, מתוכם 41 ש"ח על חשבון העובד.
מהם דמי הניהול שגובה מהעובד קרן הפנסיה?

קרן הפנסיה גובה מתוך כספי הפנסיה המנוהלים אצלה, מהעובד, בהתאם לתקנונה, דמי ניהול בשיעור של עד 6% מהפרמיה (לדוגמא : אם הפרמיה החודשית הינה 100 ₪ דמי הניהול החודשיים יהיו 6 ₪ ) וכן דמי ניהול בשיעור שנתי של עד 0.5% מהצבירה הכספית בקופה (לדוגמא : אם נצברו בקופה 1,000 ₪ דמי הניהול השנתיים מהצבירה יהיו 5 ₪ ).
עובדים של מעסיקים חדשים (שירשמו החל מנובמבר 2016) ישלמו דמי ניהול מופחתים בהתאם לדמי הניהול שנקבעו במכרז שנערך על ידי משרד האוצר לקרן ברירת מחדל.
בהסדרי פנסיה שיערכו כאמור לעיל בקרן הפנסיה מיטב-דש שזכתה במכרז האוצר יגבו דמי ניהול של 2.49% בלבד מהפרמיה (לדוגמא : אם הפרמיה החודשית הינה 100 ₪ דמי הניהול החודשיים יהיו 2.49 ₪ ) ו-0.05% מהצבירה הכספית בקופה, לדוגמא : אם נצברו בקופה 1,000 ₪ דמי הניהול השנתיים מהצבירה יהיו 0.5 ש"ח
דמי הניהול האמורים מובטחים בקרן הפנסיה מיטב-דש לתקופה של 10  שנים , הכל בכפוף למכרז שנערך על ידי משרד האוצר כאמור

 

מהם דמי הטיפול אשר גובה מהמעסיק המרכז לביטוח פנסיה חובה?

בנוסף לפרמיה החודשית שהמעסיק מחוייב להפקיד לקופת העובד, בהתאם לשיעור מהשכר כפי שקבוע בחוק לאותה שנה, גובה המרכז לביטוח פנסיה חובה (סוכנות הביטוח) מהמעסיק דמי טיפול חודשיים קבועים בסך 21 ש"ח לעובד המועסק על ידי מעסיק פרטי ו-23 ש"ח לעובד המועסק על ידי וועד בית, ובתוספת דמי טיפול משתנים בשיעור 3% מהפרמיה (סכום שנכון לשנת 2017 שווה ל-0.555% משכר העובד, לדוגמא: לגבי עובדת ששכרה החודשי 500 ₪, דמי הטיפול המשתנים החודשיים יעמדו על  סך של  2.775 ₪).

חשבוניות מס קבלה חתומות דיגיטלית בגין דמי טיפול אלו יוצגו מידי חודש בתיק המעסיק באתר בחוצץ "חשבוניות מס\קבלות".

מהם היתרונות והשירותים המיוחדים למעסיקי עובדי משק בית אשר ניתנים על ידי המרכז לביטוח פנסיה חובה?

משנת 2008 המועד בו פורסם צו ההרחבה, נמנעו סוכני ביטוח, חברות הביטוח וקרנות פנסיה מלבטח עובדי משק בית מאחר והדבר נמצא לא כדאי עבורם מבחינה כלכלית.
חוסר הכדאיות נבע ממשכורות נמוכות של העובדים, מהמעסיקים הרבים שיש לכל עובד בודד, והתקופות הקצרות בהן מועסקים עובדי משק הבית אצל אותו מעסיק.
אנו, המרכז לביטוח פנסיה חובה, החלטנו לתת מענה לכל אותם מעסיקים שרצו לאורך כל התקופה לפעול כחוק ולבטח את עובדיהם, אך לא היה בנמצא הגורם שאפשר זאת, וכיום, אנו הגוף היחידי שנותן פתרון קל, יעיל, ונוח, המאפשר לבטח את העובד בלחיצת כפתור.
הפתרון שאנו מספקים זכה לתמיכה ואהדה רבה בקרב משרד התמ"ת והמוסד לביטוח לאומי, שאף טרחו ויידעו את הציבור בדבר החוק המחייב מעסיקי עובדי משק בית לבטח את עובדיהם וכן בדבר העובדה שיש פתרון מתאים דרך אתר האינטרנט שלנו.
חשוב לציין כי המרכז הוקם על מנת לתת מענה למעסיק הפרטי והקטן, שמחוייב על פי החוק לבטח את העובד\ת כמו כל מעסיק "עסקי", אך מצד שני, לא נהנה משירותיהם של חשב שכר ורואה חשבון. לכן שמנו לעצמנו כיעד לתת למעסיקים אלו פתרון כולל, יעיל ומובנה הכולל שירותים נותני ערך נוספים מעבר לאלו שמקובל לקבל אצל סוכן ביטוח או בקרן פנסיה.
לדוגמא:
1. עדכון שכר חודשי בלחיצת כפתור -היות והעסקת עובדי משק בית מבוצעת לרוב על בסיס שעתי או יומי שכר עובדי משק הבית משתנה מחודש לחודש אצל רבים מהמעסיקים, ולכן בנינו מערכת שמתזכרת באופן אוטומטי את המעסיק מידי 1 לחודש בדבר התשלום שעומד להיגבות מחשבונו וכן כי, ככל שחל שינוי בשכר העובד לעומת החודש הקודם, עליו לעדכן את השכר בלחיצת כפתור אצלנו במערכת. נבקש לציין כי במידה והשכר לא השתנה לעומת החודש הקודם, אנו נבצע את הגבייה באופן אוטומטי על פי השכר שהיה נהוג בעבר ועל כן במקרה כזה אין צורך להיכנס למערכת ולעדכן את השכר.
ע"י עדכון השכר החודשי, אנו מונעים מהמעסיק לשלם יותר מידי או פחות מידי מכפי שהוא מחויב על פי חוק ובכך אנו חוסחים ממנו תשלומים מיותרים מחד וכן מונעים ממנו מלהיות חשוף לתביעות ביטוח בגין תשלום נמוך מידי לתוכנית מאידך.
2. פתיחת קופה בקליק - אנו הגוף היחיד המאפשר פתיחת קופה ב"קליק", במהירות, באתרנו באינטרנט, ללא ניירת והצהרות בריאות או מסמכים משפטיים כלשהם.
3. הליך פשוט ומהיר של עדכון סיום העסקה באתר, ומילוי טפסי 161 (טפסי סיום העסקה) -
בעת סיום ההעסקה של העובד, על המעסיק להודיע לנו על מנת שנעדכן סיום העסקה בקופה, ונשחרר את הכספים עבור העובד.
שחרור כספים מהקופה כרוך במילוי טפסים אותם יש להעביר לקרן הפנסיה, טפסים אלו כוללים, בית היתר, גם טופס של נציבות מס ההכנסה הקרוי "טופס 161".
טופס 161 מכיל בתוכו: דיווח על שכר העובד לכל אורך תקופת העסקתו ,חישוב הסכום שנצבר לעובד עבור פיצויי פיטורין על פי חוק, חישוב הסכום שנצבר לתגמולים (אותם יקבל העובד בגיל פרישה), קוד הקופה ברשויות, קוד סוג הקופה ועוד פרטים רבים נוספים.
מעסיק עסקי ייעזר בשירותיהם של אנשי מקצוע (חשבי שכר ורואה חשבון) לצורך הנפקת ניירת זו וכך יוכל להתמודד עם הבירוקרטיה הכרוכה בכך בקלות יחסית, אך מעסיק פרטי שיידרש לכך בעת סיום העסקת עובד משק הבית יגלה כי קרן הפנסיה אינה מנחה וממלאת עבורו את הניירת הכרוכה בכך ולכל היותר מספקת לו את סכומי צבירות הכספים שנצברו בקופה והקידוד שלהם ו"מפקירה" אותו למילוי שאר הטפסים, דבר שכרוך בחישובים ובהתחייבויות משפטיות מורכבות (בעטיין קרן הפנסיה מנועה מלסייע). אותו מעסיק יאלץ לשכור את שירותיו של חשב שכר או רואה חשבון על מנת למלא כל ניירת זו (מה שכמובן יהיה כרוך בעלות). אנו , במרכז לביטוח פנסיה חובה, לקחנו על עצמנו להנחות את המעסיק בכל הכרוך בהכנת טפסי 161 ו-161א' ובכך לפטור אותו מ"קללה" זו.

כיצד ומתי ניתן לקבל את הכספים?
כספי הפיצויים פטורים ממס וניתן לקבל אותם מיד לאחר סיום העבודה ומילוי טפסי 161 ו-161 א'.
את כספי החיסכון הפנסיוני (התגמולים) ניתן יהיה לקבל בגיל הפרישה כקצבת זיקנה או לפני כן בניכוי מס
בשיעור 35%.
למרות זאת, אם הסכום שנחסך קטן מהסכום המינימאלי (נכון לשנת 2010 כ- 80,000 ₪) ניתן יהיה למשוך את הכספים בגיל הפרישה כסכום אחד.
במקרה שאפטר את העובד, האם אוכל להפסיק את הביטוח באתר בכל רגע?
בוודאי. כמעסיק רשום באתר יש לך אזור פרטי שהגישה אליו מוגנת באמצעות שם וסיסמה. באזור זה תוכל לנהל ולעדכן בקלות רבה את נתוני העובדים, שכרם ותאריכי התחלת וסיום העבודה.
כמובן שניתן גם ליצור איתנו קשר טלפוני או לשלוח אלינו הודעת דואר אלקטרוני או פקס עם הנחיה דומה.
אני עובדת משק בית שלא עובדת עם "תלוש" ולכן מעדיפה לוותר על ההפרשה שלי ושל מעסיקי לפנסיה
 
בשום אופן לא!
אין שום אפשרות בה העובד יכול לוותר על קרן הפנסיה. קרן הפנסיה אמורה להגן עלייך, ולהבטיח לך קיום בכבוד, במקרים כמו נכות ופרישה מעבודה וכן להבטיח קיום בכבוד לשארייך, חס וחלילה, במקרה פטירתך.

איך אדע שהקופה אכן הופקה?
בסיום תהליך הרישום מוציאה המערכת באופן אוטומטי דואר אלקטרוני למעסיק המאשר לו כי תהליך הרישום במערכות הסוכנות בוצע, דואר אלקטרוני נוסף נשלח למעסיק באותו המעמד לצורך העברתו על ידו לעובד.
במידה ושכר העובד גבוה מהרף המקסימלי לקבלה לקרן ללא הצורך בטופס הצהרת בריאות, או שהמעסיק מנוע מלהצהיר על כל ההצהרות הבאות:
1. אי קיום יחסי קרבה משפחתית בינו לבין העובד.
2. עובדת היותו של העובד משמש בפועל אצל המעסיק בעיסוק עליו הוצהר בתהליך ההצטרפות (עוזר\ת בית או מטפל\ת)
3. העובדה שהמעסיק לא סורב על ידי קרן אחרת מלצרף את העובד\ת לביטוח מסיבות רפואיות
4. למיטב ידיעתו העובד\ת בריא\ה
במקרים אלו יידרש המעסיק, כתנאי לקבלת העובד לחברות בקרן, למלא ולשלוח הצהרת בריאות של העובד (ממולאת וחתומה על ידי העובד), נוסח ההצהרה יישלח למעסיק בדואר אלקטרוני מיד בסיום תהליך הרישום והודעה על היות הרישום מותנה תשלח אף היא.

בהמשך, בכפוף לקבלת העובד כעמית בקרן הפנסיה, תפורסם בתיק המעסיק באתר תעודת חברות של העובד בקרן הפנסיה, בתעודה יפורטו פרטי הקופה, השכר שנרשם ופרטי המעסיק.
כיצד אוכל לוודא שהכספים שמשולמים על ידי אכן נקלטים בקופה?

 מבחינת המעסיק - 

ראשית כל, באמצעות כניסה לתיק האישי באתר, יוכל המעסיק לצפות ולהדפיס בכל עת חשבוניות מס וקבלות בקשר לתשלומים שביצע. חשבוניות המס\קבלות חתומות בחותמת דיגיטלית והן מהוות מסמך תקף לכל מטרה ורשות, בחשבוניות\קבלות יפורטו הסכומים אותם שילם המעסיק מידי חודש.
בנוסף לזאת, יקבל המעסיק לביתו מקרן הפנסיה, בדואר ישראל, אחת לשנה, דוח שנתי, באמצעותו יוכל לעקוב אחר ההפקדות לוודא שאכן הכל מופקד כראוי.

מבחינת העובד-
כל עוד יבוצעו תשלומים לקופה, יקבל העובד מקרן הפנסיה, אחת לרבעון, דוח רבעוני, בו יפורטו כל ההפקדות שבוצעו ע"י המעסיק והעובד וכן הזכויות הכספיות והביטוחיות שנצברו עבור העובד בקרן. במידה ולא יבוצעו במהלך רבעון מסוים הפקדות לקופה לא ישלח הדוח הרבעוני ואולם ככל שיעמדו לטובת העובד בקופה צבירות כספיות ישלח בכל מקרה אחת לשנה דוח שנתי. 

 

רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS